First Service Translation บริการแปลเอกสาร แปลภาษา และบริการล่าม

Full 1 - copy
เราคือผู้นำในด้านงานล่ามแปลภาษาให้บริการล่ามภาษาต่างๆโดยเรามีการเน้นถึงล่ามที่มืออาชีพ ล่ามทุกท่านที่เราส่งไปล้วนคือมืออาชีพ ประสบการณ์ผลงานไม่น้อยกว่า 100 งาน ล่ามมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน มีประสบการณ์ผ่านงานมามากมาย
ราคายุติธรรม สามารถติดต่อสอบถามราคาล่ามได้ตลอด 24 ชม. ราคาล่ามเริ่มต้น 1,500 บาท
Full 1 - copy
Full 1 - copy - copy
บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล),รับรองในนามบริษัท,รับรองโนตารี พับลิค
(Notary Public) ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปเอง ให้ทางเราไปดำเนินการให้แทน สะดวกสบาย รอรับเอกสารที่บ้าน
ราคายุติธรรม สามารถสอบถามค่าบริการได้ตลอด 24 ชม.
Full 1 - copy - copy
previous arrow
next arrow
รับแปลเอกสาร / ภาษาอังกฤษ - ไทย
ราคาเริ่มต้น 150 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษามาเลย์ - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาจีน - ไทย
ราคาเริ่มต้น 400 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาดัตซ์- ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาญี่ปุ่น - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาตากาล็อก - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาเกาหลี - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาแบงกาลี - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาอาหรับ - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาโปรตุเกส - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาฝรั่งเศส - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาฮินดี - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาสเปน - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาอูรดู- ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาอิตาลี - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาเขมร - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาเยอรมัน - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาลาว- ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษารัสเซีย - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาพม่า - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาอินโดนีเซีย - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
รับแปลเอกสาร / ภาษาเวียดนาม - ไทย
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
ล่ามภาษาอังกฤษ
ครึ่งวัน 2,500 บาท เต็มวัน 4,000 บาท
ล่ามภาษามาเลย์
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาจีน
ครึ่งวัน 3,500 บาท เต็มวัน 4,500 บาท
ล่ามภาษาดัตซ์
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาตากาล็อก
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาตาเกาหลี
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาเบงกาลี
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาอาหรับ
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาโปรตุเกส
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาฝรั่งเศส
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาฮินดี
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาสเปน
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาอูรดู
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาอิตาลี
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาเขมร
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาเยอรมัน
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาลาว
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษารัสเซีย
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาพม่า
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาอินโดนีเซีย
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท
ล่ามภาษาเวียดนาม
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 5,500 บาท

หมายเหตุ :  อัตราค่าบริการดังกล่าวคือราคาเริ่มต้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาค่าบริการ ขอบคุณค่ะ